Algemene voorwaarden


Artikel 1: Privacy Statement

Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees ons Privacy statement aandachtig door welke u terug kunt vinden op www.kdvplukdedag.nl Bij het tekenen van de plaatsingsovereenkomst gaat u akkoord met deze voorwaarden waar het privacy statement onlosmakelijk mee verbonden is. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in ons Privacy statement, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.


Artikel 2: Aanmelding

Door het inschrijfformulier te verzenden stelt de opdrachtgever(s) Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. in kennis van de gewenste opvang. Voor plaatsing van het kind geldt een minimale afname van twee aaneengesloten dagdelen.


Artikel 3: Wachtlijst

Indien de gewenste plaatsingsdatum verder ligt dan 3 maanden na datum van inschrijving wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum ontvangt de opdrachtgever bericht over een eventuele mogelijkheid tot plaatsing.


Artikel 4: Plaatsing

De inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. Als de kinderopvang gerealiseerd kan worden zal Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. dat aan de opdrachtgever bevestigen met een plaatsingsovereenkomst. De overeenkomst is van kracht op het moment dat de plaatsingsovereenkomst en de incassomachtiging ondertekend ontvangen zijn op het juiste adres.


Artikel 5: De opvangdagen

Dagdelen:
Een dagdeel bestaat uit 5 uur en 45 minuten. Er zijn bij vaste opvangdagen twee begintijden van de dagdelen: 7:00 uur en dit dagdeel loopt tot 12:45 uur, gaat u over de eindtijd van dit dagdeel, komt u automatisch in het tweede dagdeel dat loopt van 12:45 uur tot 18:30 uur. Een hele dagopvang loopt dus van 7:00 uur tot 18:30 uur. Deze begin – en eindtijden zullen worden opgenomen in de plaatsingsovereenkomst. Dit artikel is niet van toepassing voor contracten afgesloten na 01-01-2024

Verlengde opvang:
Opvang die voor 7:00 uur en na 18:30 uur plaatsvind is verlengde opvang. Verlengde opvang kan in de overeenkomst opgenomen worden. Verlengde opvang is alleen mogelijk indien zich hiervoor minimaal drie kinderen aanmelden.

Extra - en wisseldagen:
Extra en/of wisseldagen kunt u aanvragen via de ouderportal.
De wissel moet binnen 7 werkdagen plaatsvinden en is slechts éénmalig. Extra en /of wisseldagen kunnen alleen plaatsvinden op basis van beschikbaarheid en als u een bevestiging heeft gekregen. Extra dagen die zijn goedgekeurd dienen betaald te worden mits deze een week, voor de extra dag, per email worden geannuleerd.

Feestdagen:
Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. is gesloten op de jaarlijks vastgestelde feestdagen te weten: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. De contractueel vastgelegde opvangdagen die op feestdagen vallen mogen worden gewisseld binnen het kalenderjaar waarin de feestdag valt. Deze wisseldagen kunnen alleen plaatsvinden op basis van beschikbaarheid en als u van ons een bevestiging heeft gekregen. De contractueel vastgelegde opvangdagen die op feestdagen vallen leidt niet tot restitutie en niet gewisselde feestdagen komen aan het eind van het kalenderjaar te vervallen.


Vakantiedagen:
Bij een aaneengesloten vakantieperiode van 10 of meer werkdagen is het mogelijk om de contractueel afgesloten opvang dag(en) te wisselen. De contractueel vastgelegde opvang dag(en) die op deze vakantiedag(en) valt mag worden gewisseld binnen het kalenderjaar waarin de vakantiedag valt. Deze wisseldagen kunnen alleen plaatsvinden op basis van beschikbaarheid en als u van ons een bevestiging heeft gekregen. De contractueel vastgelegde opvangdagen die op vakantiedagen vallen leidt niet tot restitutie en deze niet gewisselde vakantiedagen komen aan het eind van het kalenderjaar te vervallen.

Artikel 6: Beëindiging van de plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst wordt beëindigd door een aangetekende schriftelijke opzegging. Zowel de opdrachtgever als Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De ingangsdatum van de opzegtermijn wordt bepaald aan de hand van de ontvangstdatum van het aangetekend schrijven bij Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V.. Kinderen worden bij het bereiken van de vierjarige leeftijd automatisch uitgeschreven. Een mutatie is een verandering en/of aanpassing van alle gegevens die betrekking hebben op de opvang van uw kind welke middels een mutatieformulier moet worden aangevraagd. U moet dit één maand vóór datum van ingang aangeven.


Artikel 7: Uurtarief dagopvang

Het uurtarief van de dagopvang zal jaarlijks worden aangepast op basis van de loonkostenstijgingen volgens de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen binnen de kostencomponenten van de begroting van Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V., in de berekening van de tarieven worden meegenomen. Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. stelt het uurtarief van de dagopvang jaarlijks vast in de maand oktober en zal trachten dit uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum met haar klanten te communiceren. Het nieuwe uurtarief van de dagopvang wordt per 1 januari in het daaropvolgend jaar in rekening gebracht. Tussentijds uurtariefswijziging kan ontstaan door wettelijke verplichtingen die aan Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. worden opgelegd.


Artikel 8: Vaststelling verschuldigd bedrag

De berekening van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang keer het uurtarief van de dagopvang. Het gemiddelde aantal uren per maand af te nemen dagopvang wordt als volgt berekend: het aantal overeengekomen dagdelen per week wordt vermenigvuldigd met 5 uur en 45 minuten; de aldus verkregen uitkomst wordt vermenigvuldigd met 52 weken; de uitkomst hiervan is het totaal af te nemen uren op jaarbasis; deze uitkomst wordt gedeeld door 12 maanden wat leidt tot het gemiddeld per maand af te nemen uren dagopvang.


Artikel 9: Betaling/facturering

De door de opdrachtgever aan Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. verschuldigde betaling zal, voorafgaande aan de maand (rond de 26e) waarin de betreffende kinderopvang zal plaatsvinden, gefactureerd en automatisch geïncasseerd worden.

Extra dagdelen worden afhankelijk van het moment van ontvangst gefactureerd.

Blijft de opdrachtgever in gebreke dan kan Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. de incasso van de vordering uit handen geven. Hierbij komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever 7 dagen na factuurdatum nog in gebreke blijft kan Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V. de plaatsingsovereenkomst(en) van het/de kind(eren) van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar financiële verplichting.

Artikel 10: Ziekte en afwezigheid

Wanneer uw kind(eren) onverhoopt door ziekte, vakantie of andere omstandigheden geen gebruik kunt maken van de opvang, brengen wij deze dagen wél in rekening. Wij vragen u in dit geval uw kind af te melden.


Artikel 11: Annulering vóór de overeengekomen plaatsing

Indien de kinderopvang door de opdrachtgever korter dan 1 maand vóór de feitelijke plaatsing wordt opgezegd is een betaling verschuldigd van 1 maand.


Artikel 12: Klachtenregeling

Eventuele klachten dient de opdrachtgever eerst te bespreken met de pedagogische medewerkster op de groep of de Clustermanager. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kan de opdrachtgever een klachtenformulier invullen en deze indienen bij de directie. Indien de klacht niet adequaat wordt opgelost dan kan de opdrachtgever de klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen die geen binding hebben met Pluk de Dag kinderdagverblijf B.V..


Artikel 13: Wijziging van deze voorwaarden

Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de plaatsingsovereenkomst dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de plaatsingsovereenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.


Artikel 14: Slotbepalingen

In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, streven wij er naar om in alle redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen. Alle geschillen en vorderingen, welke uit of in verband met deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden voortvloeien en welke niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.